dorpsportaalGASSELTERNIJVEEN

 

 

 

 

 

 

Aa en Hunze kiest: Presentatie  6 lijsttrekkers en stemhulp gemeente Aa en Hunze beschikbaar!

Op 21 maart mogen  de inwoners van Aa en Hunze weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De 6 lijsttrekkers presenteren zich op ons Dorpsportaal. Na enkele persoonlijke gegevens komen de partijstandpunten aan de orde. De redactie heeft de vragen toegespitst op Gasselternijveen maar realiseert zich dat een gemeente raad voor heel Aa en Hunze is. Toch waren wij benieuwd hoe Gasselternijveen genoemd wordt.

Ook kunt u de stemhulp  invullen. In de stemhulp worden stellingen behandeld over onderwerpen die van belang zijn in de gemeente. De onderwerpen variëren van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen en ruimte voor koopzondagen tot het onderhoud van het openbaar groen en het toestaan van zonneparken. Bij elke stelling is van de politieke partijen het standpunt en de motivatie te lezen. De zes deelnemende partijen in de gemeente zijn Combinatie Gemeentebelangen, PvdA, VVD, D66, GroenLinks en CDA. Inwoners kunnen aangeven in hoeverre ze het eens of oneens zijn met de stellingen. Aan het eind geeft de stemhulp persoonlijk stemadvies.

Onder de titel ‘Aa en Hunze kiest’ organiseert de gemeente in de aanloop naar de verkiezingen  verschillende activiteiten. Speciale aandacht is er voor jongeren (18+) die voor het eerst kunnen stemmen.  Onder andere met video’s gemaakt door en voor jongeren (maar in feite leuk voor iedereen). Twee jonge kiezers gaan de straat op en interviewen mensen over diverse onderwerpen uit de stemhulp. Houd voor de video’s en activiteiten de website van de gemeente en de Facebook en Instagram accounts in de gaten.

 

 

Sportdebat 5 maart

Praat mee over Sport in Aa en Hunze


Op 21 maart 2018 zij de gemeenteraadsverkiezingen in Aa en Hunze. Sport krijgt in de aanloop naar de verkiezingen speciale aandacht in de vorm van een Sportdebat op 5 maart. Sport heeft de kracht om bij veel maatschappelijke vraagstukken inwoners letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen en te houden. Debatleider Hans Hollenbeek Brouwer geeft u als inwoner deze avond de kans in gesprek te gaan met politice, sportverenigingen en mensen uit het werkveld omtrent het thema sport.

De raadzaal vna het gemeentehuis in Gieten, Spiekersteeg 1, is de locatie voor het debat dat maandag 5 maart wordt gehouden om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur). Een panel, bestaande uit 5 personen, gaat het debat aan met politici. Specifieke vragen voor de politieke partijen, op basis van hun verkiezingsprogramma, en stellingen staan deze avond centraal.

Thema's die aan de orde zullen komen zijn:

- Accomodaties.

- Sport en Bewegen in het Sociaal Domein.

- Ontwikkeling (sport)talent.

- Versterk het verenigingskader.

- Benut de katalyserende rol van sportevenementen.

Mocht u mee willen praten over bovenstaande onderwerpen dan zien wij u graag op 5 maart!

CDA

Wie is de lijsttrekker?

Sonja Hilgenga, 46 jaar, getrouwd en heb samen met mijn man de zorg voor 5 kinderen. Oorspronkelijk heb ik sociologie gestudeerd aan de UVA. Na beleidswerk, ben ik in 2007 begonnen met een eigen bedrijf in de kinderopvang. Sinds 2013 ben ik actief binnen het CDA in Aa en Hunze omdat ik het belangrijk vind dat we als inwoners meedenken en mee kiezen in het beleid van de gemeente. Dat kan alleen als je politiek actief wordt. In Gasselternijveen zijn er gelukkig veel actieve CDA-leden. Ik ben heel blij met de twee commissieleden Klaas Jan Stol en Jan van der Belt die de afgelopen 4 jaar veel werk binnen onze gemeente verzet hebben en dit de komende 4 jaar dit ook weer op zich nemen. Binnen het lokale CDA-bestuur zijn verder Albert Koops en Harry de Vries actief, dus Gasselternijveen wordt uitstekend vertegenwoordigd binnen het CDA en in Aa en Hunze.  Natuurlijk moeten wij wel weten wat u graag wil en wat u belangrijk vindt. Daarover gaan wij graag het gesprek aan. We hebben daarom ook nu voor al onze dorpen CDA- leden gevraagd als contactpersoon voor lokale overleggroepen.

Het CDA is mijn partij omdat:

Het CDA is mijn partij omdat het in zijn uitgangspunten altijd leunt op de kracht van de samenleving. De overheid moet daarin alleen ondersteunen waar dat nodig is. Het CDA is een politieke partij die wil zorgen dat kwetsbare mensen in de samenleving beschermd worden.

Wat is belangrijk voor Gasselternijveen en wat doet het CDA daarin?

Het CDA heeft veel gedaan om het MFC in Gasselternijveen mogelijk te maken. We zijn ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de sociale huiskamer.

We vinden het vooral belangrijk dat we als CDA ruimte- en steun geven aan alle mooie nieuwe initiatieven in het dorp. Waaronder natuurlijk de dorpscoöperatie met de winkel en de ondersteuning van het vervoer met de bus.

We willen ook graag dat er glasvezel komt in Gasselternijveen. We zetten in op concurrerende glasvezelkabels naar elk dorpshuis door de aanleg van een hoofdnetwerk. Daarmee kunnen inwoners makkelijker worden aangesloten. Glasvezel kan o.a. ingezet worden om zorgverlening op afstand mogelijk te maken; belangrijk voor mensen die niet dicht bij voorzieningen zijn.

We vinden ook woonruimte en voorzieningen voor jongeren belangrijk. Gasselternijveen moet een dorp zijn waar het voor jongeren aantrekkelijk is om te gaan wonen. Dat betekent goede sportvoorzieningen, goed wegennet en snel internet.

Verder vinden we het belangrijk dat er plannen komen voor het opknappen van het huidige bedrijventerrein.

Wat is onze mening over windmolens en noemen we alternatieven voor windenergie?

We zijn tegen de rijkscoördinatieregeling waarin windmolens, zonder draagvlak onder de inwoners, worden geplaatst. Verduurzaming is echter wel van enorm belang, daarom heeft het CDA ingestemd met de gebiedsvisie, waarbij inwoners kiezen voor de vorm van duurzame energie die past in hun omgeving. Dit geldt niet alleen voor windmolens, maar ook voor zonne-energieparken, groot of kleinschalig. Wat de vorm van verduurzaming ook is wij moeten gezamenlijk investeren in onze toekomst, maar wel die oplossingen waar de inwoners zelf achter staan.

Wat hadden we beter moeten doen?

Misschien hadden we meer aan de verpaupering moeten doen van de diverse leegstaande panden in het dorp. Dit blijft een moeilijke materie aangezien een gemeente een beperkte rol heeft als het gaat om particulier woningbezit. Gelukkig trekt de markt ook weer enigszins aan, waardoor meerdere leegstaande woningen en gebouwen ook in Gasselternijveen weer een invulling krijgen.

Hoe ziet Gasselternijveen er in 2028 uit?

Als een heel bruisend, mooi en actief dorp. De initiatieven vanuit het dorp zoals: het uitstekend lopende MFC-gebouw, de prima opgezette sociale huiskamer, de dorpscoöperatie, dorpsbelangen, de participatie van de inwoners in de dorpswinkel, buurtzorg, gezondheidscentrum (het eerste in Aa en Hunze) zullen een stimulans zijn om meer mooie nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De grote kracht van Gasselternijveen zit in de betrokkenheid van mensen bij hun dorp!

Gasselternijveen, een dorp waar het prettig wonen en leven is in 2028 met, net als nu, alle voorzieningen binnen handbereik, daar gaat het CDA voor!

PvdA

 

Wie is de lijsttrekker?

Kiena ten Brink. Ik ben 53 jaar, getrouwd en moeder van 2 zoons. Ik ben opgegroeid in Assen en woon sinds 1990 in Annen. Vanaf 2003 heb ik diverse functies vervuld in het welzijnswerk in de gemeente Aa en Hunze. De laatste jaren als ouderenadviseur en werkzaam in het Sociaal Team. Op dit moment ben ik actief als vrijwilliger in de bibliotheek van Annen. In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen,  mountainbiken, fotograferen, lezen en tuinieren.

De PvdA is mijn partij omdat ?

De PvdA staat voor solidariteit, gelijke kansen en emancipatie.
Ik vind het belangrijk dat we in een samenleving wonen waarin we opkomen voor elkaar, elkaar helpen, solidair zijn en een open houding aannemen.  Belangrijk is dat iedereen gehoord en gezien wordt en dat iedereen zijn/haar mening kan en mag geven, wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen. Want iedereen doet er toe! Daarom is de PvdA mijn partij.

Wat  is belangrijk voor Gasselternijveen en waarom zou iemand op jouw partij moeten stemmen?

Belangrijk voor Gasselternijveen is dat voorzieningen op peil blijven zodat het dorp aantrekkelijk blijft om in te wonen, jong of oud. Maar dat ook dat alle inwoners mee kunnen doen en niemand buiten de boot valt.

De PvdA is voor behoud van bestaande voorzieningen. Draagvlak onder de inwoners is daarbij een voorwaarde. De PvdA vindt dat vooral sterk moet worden ingezet op de sociale samenhang.
Er moet een mogelijkheid wordt gecreëerd om dorpsbudgetten toe te kennen en de dorpen zelf regie te laten voeren.
Daarnaast wil de PvdA dat armoede in de gemeente Aa en Hunze zoveel als mogelijk zal worden verbannen. Wij willen niet accepteren dat mensen niet mee kunnen doen omdat ze de meest gewone zaken in het leven, een sportvereniging, een uitje met de kinderen of kleding en huisraad niet kunnen betalen. Uiteindelijk moet de armoede de gemeente uit.

Wat is de mening van jouw partij over de windmolens ?

Vanaf het begin heeft de PvdA Aa en Hunze nee gezegd tegen de windmolenplannen. De reden hiervoor is dat er onvoldoende draagvlak is bij de inwoners en er geen overeenstemming is bereikt tussen de partijen. Een ander punt dat meespeelt is dat er nog steeds onduidelijkheid is over de eventuele effecten van windmolens op de gezondheid van mensen, vooral gelet op de korte afstanden ten opzichte van woningen (laag frequent geluid).

Het is voor ons onaanvaardbaar dat enkele ondernemers verdienen aan windmolens, terwijl de bewoners van het gebied risico’s lopen door o.a. lagere huizenprijzen en negatieve gezondheidseffecten.

Is er in het verkiezingsprogramma een alternatief  genoemd voor windenergie?
Het alternatief voor windenergie is zonne-energie. Panelen in plaats van palen De PvdA vindt dat binnen Aa en Hunze op voorhand geen gebieden worden uitgesloten voor zonnepanelen. Als er plannen worden ingediend is draagvlak in de omgeving en een zorgvuldig proces heel belangrijk. De gemeente moet ook bewerkstelligen dat grote gebouwen vol gelegd worden met zonnepanelen, waarbij het overschot aan energie ten goede komt aan de directe omwonenden en uiteraard dat er voor al die initiatieven en projecten voldoende budget beschikbaar is.
De PvdA heeft een alternatief energiebesparingsplan voor de windmolen dorpen opgesteld.

Wat had je als politieke partij in de afgelopen periode beter willen/ moeten  doen?

Wij zijn de afgelopen 4 jaar veel op pad geweest om in gesprek te gaan met de inwoners van onze dorpen. En we hebben veel mensen gesproken. Maar eigenlijk kan dat haast nooit genoeg zijn. We gaan hier in de komende 4 jaar nog een schepje bovenop doen.

Hoe ziet Gasselternijveen er in 2028 uit?

Samen met het dorp wordt bepaald hoe Gasselternijveen er uitziet in 2028. De gemeente zal daarin faciliterend en ondersteunend moeten zijn binnen haar taken. Diverse initiatieven zijn er al opgepakt, zoals de sociale dagopvang, de dorpswinkel en de opgerichte coöperatie. Al deze zaken samen met het mooie MFC en de verschillende verenigingen zorgen voor een leefbaarheid dorp. Daarom denk ik dat Gasselternijveen in 2028 een schitterend dorp is om in te leven en te wonen.

D66

De redactie van het dorpsportaal heeft alle 6 lijsttrekkers uitgenodigd  om 7 vragen te beantwoorden.

De antwoorden worden hier op ons Dorpsportaal geplaatst.

De lijsttrekker van D66 de heer Arie Fonk heeft ons gemaild dat hij het erg druk heeft en het hem niet lukt om 7 vragen te beantwoorden. Wel ontvingen wij het verkiezingsprogramma.

De redactie is benieuwd naar 7 antwoorden op 7 vragen. We hebben in de vragen ook speciale aandacht voor Gasselternijveen gevraagd.

Helaas moet u het dus zonder de inbreng van D66 doen. We verwijzen naar de website aaenhunze.d66.nl

GroenLinks

Wie is de lijsttrekker?

Sinds januari 2015 ben ik wethouder voor GroenLinks en bij de komende verkiezingen lijsttrekker. Ik woon 25 jaar in Rolde, ben 59 jaar, getrouwd met Anneke en vader van drie zonen die alle drie de deur uit zijn.
In de eerste periode na de gemeentelijke herindeling was ik raadscommissielid.
Na mijn studie economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik tot mijn wethouderschap altijd financiële functies gehad, de laatste 15 jaar in de gezondheidszorg.

Waarom is de GroenLinks mijn partij?

GroenLinks is mijn partij omdat GroenLinks staat voor eerlijk delen en natuur, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Wat is belangrijk voor Gasselternijveen en waarom zou iemand op jouw partij moeten stemmen?

Leefbaarheid is voor alle dorpen in Aa en Hunze van levensbelang. Leefbaarheid staat en valt met voldoende voorzieningen. In Gasselternijveen lukt het goed om de voorzieningen in stand te houden, niet in de laatste plaats door de grote inzet van heel veel betrokken inwoners die zich als vrijwilliger inzetten. GroenLinks vindt dat de gemeente de dorpen daarbij goed ondersteunt en wil dat de gemeente dat blijft doen, samen met al die betrokken inwoners. GroenLinks blijft graag mee besturen.

Wat is de mening van jouw partij over de windmolens?

GroenLinks is voor duurzame energie, maar staat ook voor eerlijk delen en luisteren naar de inwoners. Daarom heeft GroenLinks in Aa en Hunze zich steeds verzet tegen de windmolenplannen in onze gemeente.

Is er in het verkiezingsprogramma een alternatief genoemd voor windenergie?

Om de snelle opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we massaal over naar duurzame energie. Alle vormen van duurzame energie zijn daarvoor nodig, ook windmolens, maar dan bij voorkeur op zee. En voor alle grootschalige plannen geldt: nooit meer zonder draagvlak, nooit meer zonder de inwoners erbij te betrekken en lusten en lasten eerlijk delen.

Wat had je als politieke partij in de afgelopen periode beter willen/ moeten doen?

GroenLinks had nog wel grotere en snellere stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid. De komende periode gaan wij o.a. voor een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen voor woningen en op grote schaal ecologisch bermbeheer. Verder hoop ik dat de inwoners van Gasselternijveen tevreden zijn over de gemeente. Het college heeft zich veel laten zien en naar de inwoners geluisterd en dat heeft samen mooie resultaten opgeleverd.

Hoe ziet Gasselternijveen er in 2028 uit?

Gasselternijveen is in 2028 nog steeds een mooi en leefbaar dorp, met voldoende voorzieningen. Een dorp waar de inwoners betrokken zijn op elkaar en omzien naar elkaar. En daar waar inwoners een steuntje in de rug nodig hebben, kan nog steeds een beroep worden gedaan op de gemeente. Eerlijk delen!

Co Lambert

VVD


      

Wie is de lijsttrekker?

Mijn naam is Bas Luinge en ik woon in Rolde. De afgelopen vier jaar ben ik actief geweest als raadslid voor de VVD in de gemeenteraad van Aa en Hunze. Ik heb dit met veel plezier en passie gedaan.

Dat is ook de reden dat ik mij voor de komende verkiezingen op 21 maart opnieuw kandidaat heb gesteld als gemeenteraadslid. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ben ik lijsttrekker voor de VVD, een   geweldige mooie uitdaging, die ik met heel veel enthousiasme en inzet ga invullen. Het in gesprek gaan met onze inwoners en ondernemers over lokale zaken die er in onze mooie gemeente toe doen, geeft mij veel energie en inspiratie.

Waarom is de VVD mijn partij?

  De VVD is mijn partij, omdat de VVD zich inzet voor:

  -   Minder regelgeving voor onze inwoners en onze ondernemer

  -   Onroerend Zaak Belasting en de overige gemeentelijke belastingen niet trendmatig verhogen.

  -   Veiligheid samen met en voor onze inwoners waarborgen.

  -   Aandacht voor leefbaarheid en woonomgeving

  -   Stimuleren van bedrijvigheid in alle dorpen en het buitengebied.

  -   Mogelijkheden ondersteunen voor wonen en zorg in het buitengebied.

  -  Extra aandacht voor ondersteuning voor mantelzorgers.

Wat is belangrijk voor Gasselternijveen en waarom zou iemand op jouw partij moeten stemmen?

Belangrijk voor Gasselternijveen is dat het dorp leefbaar blijft, zowel voor jong als oud. Mooie voorbeelden die al gerealiseerd zijn in het dorp vanuit de inwoners van Gasselternijveen , het Multi functioneel Centrum, het winkelaanbod. De VVD juicht deze initiatieven toe en wil verder plannen voor het verbeteren van de leefbaarheid ondersteunen. Stem daarom VVD.

Wat is de mening van jouw partij over de windmolens?

De windmolens gaan wij niet over, dit hele beladen dossier is in handen van het Rijk ten gevolge van de ingestelde Rijkscoördinatieregeling.

Is er in het verkiezingsprogramma een alternatief genoemd voor windenergie?

Wij hebben in ons verkiezingsprogramma aangegeven dat er nog heel veel ruimte ligt voor zonnepanelen op daken, laten we dit blijven stimuleren.

Het particuliere initiatief van het zonnepark bij Avebe in Gasselternijveen is een mooi voorbeeld om alternatieve energie op te wekken.

Wat had je als politieke partij in de afgelopen periode beter willen/ moeten doen?

De Spil in Gasselternijveen had nog duurzamer gebouwd kunnen worden.

Hoe ziet Gasselternijveen er in 2028 uit?

Als Gasselternijveen doorgaat met initiatieven voor leefbaarheid in het dorp met zoveel draagkracht en enthousiasme vanuit de inwoners, dan zal Gasselternijveen een prachtig dorp blijven in Aa en Hunze, waar het goed vertoeven is.

 

 

Combinatie GemeenteBelangen

Wie is de lijsttrekker?

Mijn naam is Henk Heijerman (leeftijd 61 jaar) en woon aan de Esweg in Gasselte. In de periode 1979-1989 heb ik met veel plezier gewerkt bij de voormalige gemeente Gasselte. Daarna ben ik vertrokken naar de gemeente Eelde en later Tynaarlo. Vanaf 2006 werd ik met voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad van Aa&Hunze. In 2014 werd ik voorgedragen als wethouder. Dit werk doe ik met heel veel plezier. Mijn motto is de gemeente elke dag een beetje mooier maken.

Waarom is de Combinatie GemeenteBelangen mijn partij?

Combinatie GemeenteBelangen is mijn partij omdat we ons zonder bemoeienis van de landelijke politiek kunnen richten op het besturen van onze gemeente. We zijn een partij die weet wat er leeft in de dorpen, wat inwoners belangrijk vinden en daar naar handelen. Omdat we veel leden hebben in de dorpen zijn we herkenbaar en gemakkelijk benaderbaar.

Wat is belangrijk voor Gasselternijveen en waarom zou iemand op jouw partij moeten stemmen?

De leefbaarheid van het dorp is zeer belangrijk. Daar hebben we de laatste jaren veel aan gewerkt door o.a. de realisatie van het gezondheidscentrum, de bouw van het mfc De Spil, de herstructurering van de woningbouw, de verkeersveiligheid, de verbouw van de vml. J. Emmensschool tot appartementen, de realisatie van de ijsbaan, het wegwerken van achterstallig bomenonderhoud. Voor de komende jaren vinden we een herstructurering van de Vaart ( met waterberging) een belangrijk onderwerp alsmede een nieuwe functie voor het oude gemeentehuis, dat als Rijksmonument nu staat te verpauperen.

Juist omdat onze partij hier in de afgelopen tijd sterk aan heeft meegewerkt, maar ook in de komende tijd hier verder gevolg aan wil geven zou een reden kunnen/moeten zijn om op te stemmen.

Wat is de mening van jouw partij over de windmolens?

Onze partij vindt het gehele proces rondom de windmolens bijzonder slecht. De inwoners zijn niet betrokken bij de plannen. Er is geen duidelijkheid over de gevolgen voor de volksgezondheid, participatie is niet aan de orde geweest evenmin als compensatie voor waardevermindering van woningen c.a. Als gemeentebestuur staan we aan de zijlijn (buitenspel) omdat het plan onder de verantwoordelijkheid van het Rijk valt door de toepassing van de RijkscoordinatieRegeling. Op zich zijn we niet tegen windenergie, maar wel tegen grootschalige windparken, zoals hiervoor gezegd.

Is er in het verkiezingsprogramma een alternatief genoemd voor windenergie?

Zonne-energie is een prima alternatief, maar met name als het kan op daken van gebouwen en woningen. Zonneparken willen we faciliteren maar niet ten koste laten gaan van grootschalige onttrekking van landbouwgronden in onze agrarische gemeente. We onderschrijven de noodzaak het verbruik van fossiele grondstoffen te beperken. Duurzame energie zoals zonne-energie, bio-energie en andere vormen is essentieel voor een leefbare toekomst. Daarnaast vinden we energiebesparing zeer belangrijk door in te zetten op isolerende maatregelen en energieneutraal bouwen.

Wat had je als politieke partij in de afgelopen periode beter willen/ moeten doen?

In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een economische crisis. Dit had zijn invloed op de beschikbare ruimte in de gemeentebegroting. Nu we weer uit het dal klimmen en de middelen toenemen is er een verdere mogelijkheid om onder andere de openbare ruimte verder aan te pakken en te verbeteren.

Hoe ziet Gasselternijveen er in 2028 uit?

Gasselternijveen is in 2028 een vitaal en levendig dorp waar het goed toeven is, waar inwoners met veel plezier wonen en leven en men omziet naar elkaar. De historie van het dorp is zichtbaar en herkenbaar.

Gasselte, 19 februari 2018.

Copyright © 2012-2018 Dorpsportaal Gasselternijveen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer.
Webdesign en Realisatie: AJN Multimedia Solutions.