dorpsportaalGASSELTERNIJVEEN

Wie zijn wij

De dorpscoöperatie is op 6 december 2017 opgericht tijdens een eerste bijeenkomst van leden en belangstellenden.
Dorpscoöperatie De Brug richt zich vooral op de vragen en zorgen van de individuele inwoners van Gasselternijveen, met nadruk op de sociale aspecten.

De dorpscoöperatie heeft de volgende aandachtpunten:
- de Huiskamer, een sociale dagopvang voor (kwetsbare) ouderen
- tegengaan van eenzaamheid
- inzetten voor ouderenhuisvesting
- inrichten en onderhouden van het dorpsloket voor (zorg)hulpvragen
- coördineren van vervoer voor inwoners die dat niet zelf kunnen regelen
- bemiddelen bij het verrichten van hand- en spandiensten
- hulp bij het invullen van formulieren en aanvragen op een website

Bestuur Dorpscoöperatie De Brug
- Piet Wolters, voorzitter (tel: 06-39439069)
- Albert Koops, penningmeester
- Kai Waterreus, secretaris
- Carla IJntema-Stoelinga, lid en coördinator Dorpsloket (tel: 06-46338544)
- Henk Nieboer. lid

Wat doen wij

De Huiskamer
De Huiskamer is een ontmoetingsplaats voor ouderen om een praatje te maken en samen te genieten van de verschillende activiteiten.
De Huiskamer is open op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 uur tot ongeveer 12 uur.
Op de donderdag is er geregeld een mogelijkheid om samen te genieten van een zelfgemaakt middagmaal.
Op woensdag is er gelegenheid om met een groepje te biljarten.

Vervoer
Speciaal voor het vervoeren van ouderen van en naar de Huiskamer, beschikt de
Dorpscoöperatie over een eigen auto ( de Gouden Koets).
Vrijwilligers brengen en halen u graag.

Openbaar vervoer

Om het opheffen van de voormalige buslijn 73 wat te compenseren is het gelukt om Buurtbus 505 Oostermoer een extra lus door het dorp te laten maken en via Gasselternijveenschemond naar Stadskanaal te rijden. De dienstregeling is te vinden op www.buurtbusoostermoer.nl Hiermee is vervoer van en naar ziekenhuis Refaja eenvoudiger gemaakt.
De haltes van de voormalige buslijn worden nu gebruikt als opstapplaats.

Contact:
- secretariaat: Gasselterweg 28, 9514 BL Gasselternijveen, tel: 0599 513309/ 0621688514
- voorzitter: Hoofdstraat 86, 9514 BH Gasselternijveen, tel: 0599 512805
- penningmeester: Boerdijk 2, 9514 AX Gasselternijveen, tel: 0599 513018/ 0624147767

 

 

Lidmaatschap Dorpscoöperatie De Brug

Inwoners van Gasselternijveen kunnen lid worden van de dorpscoöperatie voor een bedrag van 5 euro per jaar.
Een berichtje naar de voorzitter of secretaris is voldoende. Wij komen bij u langs met het inschrijfformulier.
Een andere mogelijkheid is het downloaden van het formulier op de website. Dit aanmeldingsformulier graag ingevuld en ondertekend inleveren bij de penningmeester. (A. Koops Boerdijk 2)

Aanmeldingsformulier/ machtiging


Lidmaatschap
Op grond van het lidmaatschap kan het lid deelnemen aan alle activiteiten, die door de Dorpscoöperatie worden georganiseerd.

Contributie
De contributie bedraagt € 5,00 per jaar.

Lidmaatschapsduur
Het lidmaatschap kan op ieder moment gedurende het kalenderjaar worden aangevangen en loopt daarna tot en met 31 december van dat jaar. Zonder opzegging door het lid wordt het lidmaatschap na afloop van het lidmaatschapsjaar automatisch verlengd met één jaar.

Opzeggen of gegevens wijzigen
Een lidmaatschap kan alleen per 1 januari worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden.
Opzeggen kan door een melding aan de secretaris van de Dorpscoöperatie, eventueel telefonisch naar 0599 513309

Wijziging contributie en andere voorwaarden
De hoogte van de contributie en eventueel de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen moeten worden vastgesteld door de jaarvergadering van de Dorpscoöperatie
Statuten
Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur kunnen de statuten worden geraadpleegd. Deze zijn op te vragen bij de secretaris.

Vastgesteld op: 26 april 2018

Privacy Verklaring


Dorpscoöperatie De Brug zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u informatie of brochures aanvraagt of lid wordt of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u versterkte gegevens vastgelegd. Dorpscoöperatie De Brug gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag.
Gegevens worden niet gedeeld met derden.

Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen:
- Status lidmaatschap
- Status betaling contributie
- Factuuradres

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens
•    Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet.
•    Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonsgegevens, die door Dorpscoöperatie De Brug zijn   vastgelegd.
•    Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
•    Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist.
Hiertoe kunt u bellen met de penningmeester via 0599 513309

Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

Bewaartermijn
Gegevens worden tot 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

Gebruik van cookies
Op de website van het Dorpsportaal wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. En ook geen andersoortige "tracking" middelen. Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina's bezocht worden.

Verwijzingen naar andere websites
Op de website van het Dorpsportaal treft u ook links aan naar andere websites. Waaronder ook verwijzingen naar een aantal sociale media. Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een dergelijke link wordt geklikt.

Vragen
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u telefonisch 0599-513309 of gebruikmakend van het contactformulier aan ons richten.

Wijzigingen
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast.
Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen.


Vastgesteld op: 26 april 2018

 

 

Copyright © 2012-2018 Dorpsportaal Gasselternijveen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer.
Webdesign en Realisatie: AJN Multimedia Solutions.